ГЛАВА ПЪРВА: ЧЕТВЪРТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Какво е Четвърта индустриална революция / Индустрия 4.0?

Четвъртата индустриална революция е начин за описване на размиването на границите между физическия, дигиталния и биологичния свят. Това е сливане на напредъка в изкуствения интелект (AI), роботиката, Интернет на нещата (IoT), 3D печат, генно инженерство, квантови изчисления и други технологии. Това е колективната сила зад много продукти и услуги, които бързо стават незаменими за съвременния живот. Например GPS системи, които предлагат най-бързия маршрут до дестинация, гласово активирани виртуални асистенти като Siri на Apple, способността на Facebook да разпознава лицето и да маркира някого на снимка на приятел и много други. Човекът, който определя това като нова революция, е Клаус Шваб – основател и изпълнителен председател на Световния икономически форум и автор на книга, озаглавена „Четвъртата индустриална революцияˮ. В статия от 2016г. Шваб пише, че „подобно на революциите, предшестващи я, Четвъртата индустриална революция има потенциала да повиши нивата на глобални доходи и да подобри качеството на живот на населението по светаˮ. Той продължава: „В бъдеще технологичните иновации също ще доведат до чудо от страна на предлагането, с дългосрочни печалби в ефективността и производителността. Транспортните и комуникационни разходи ще спаднат, логистиката и глобалните вериги за доставки ще станат по-ефективни, а цената на търговията ще намалее, като всичко това ще отвори нови пазари и ще стимулира икономическия растеж.ˮ Шваб също така предполага, че революцията ще доведе до по-голямо неравенство „особено в потенциала си да наруши пазарите на трудаˮ. Освен това пазарът на труда може все повече да се разделя на роли с „ниско умение / ниско заплащанеˮ и „високо умение / високо заплащанеˮ, което може да ескалира до социалното напрежение.Най-лесният начин да се разбере четвъртата индустриална революция е като се съсредоточим върху технологиите, които я движат. Те включват изкуствения интелект (AI), който описва компютри, които могат да „мислятˮ като хората – разпознават сложни модели, обработват информация, правят заключения и правят препоръки. AI се използва по много начини, от засичане на модели в огромни купища неструктурирани данни до задействане на автоматичното коригиране на телефона. Добавена/Виртуална реалност (Augmented Reality/Virtual reality) представлява комбиниране на данни от реалния свят с компютърно генерирани данни. Тя има широко приложение при планиране на производство, подпомагане (техническа асистенция) и много други.

Действия в помощ на Индустрия 4.0

За да се внедри Индустрия 4.0 в пълния си капацитет в икономиката е необходимо да се създадат висококвалифицирани специалисти. Приоритет за това трябва да бъдат повишаването на дигиталните умения като част от учебния процес във всички степени в националната образователна система, както и популяризирането им чрез програми за преквалификация. Това налага прилагането на адекватни стратегии за квалификация, привличане на специалисти от чужбина, както и създаването на организация на трудовия процес, която да стимулира обучението и да осигурява възможност за учене през целия живот и образование в близост до работното място.

Характеристики на Индустрия 4.0

C:\Users\Guest\Desktop\8.jpg

Оптимизация при вземането на решения

Вземането на решения се превръща в ключов фактор в условията на глобалната конкуренция. Използването на възможностите за анализи в реално време и обработка на големи информационни масиви (Big Data) позволяват вземането на решения в реално време. В областта на производството това означава по-гъвкави реакции при възникване на неизправности и оптимизация, надхвърляща границите на предприятието.

Ресурсна продуктивност и ресурсна ефективност

Индустрия 4.0 запазва съществуващите стратегически цели, поставени на първо място от индустриалното производство: производството на възможно най-много продукция от наличните ресурси (ресурсна продуктивност) при възможно най-нисък разход на ресурси за наличните количества продукция (ресурсна ефективност). По този начин кибернетично-физическите системи са в състояние да оптимизират производствените процеси по цялата верига на стойността. Още повече, че с цел оптимизиране разходите на ресурси и енергия или намаляване на емисиите, определени системи могат да се оптимизират и адаптират постоянно, в хода на самото производство.

Индивидуален подход към клиента

Индустрия 4.0 позволява да се съобразяват индивидуалните и специфични за всеки клиент критерии, отнасящи се до дизайн, конфигурация, поръчка, планиране, производство и функциониране, включително и желания за извършване на промени в кратки срокове. Благодарение на Индустрия 4.0 дори и производството на отделни артикули (партида от един продукт) може да бъде рентабилно.

Гъвкавост

Базираната върху кибернетично-физически системи, мрежата позволява динамично организиране на бизнес процесите в различни измерения: качество, време, риск, устойчивост, цена, въздействие върху околната среда и т.н. Така материалите и логистичните вериги са в постоянен баланс. Едновременно с това процесите на проектиране могат бързо да се организират, да се променят производствените операции и да се компенсират краткотрайни сривове (причинени например от доставчици), или пък в кратък срок да се увеличи съществено обемът на доставките.

Потенциал за създаване на стойност чрез предлагане на нови услуги

Индустрия 4.0 прави възможно възникването на нови форми за създаване на стойност и заетост, например чрез предлагане на услуги по веригата. Събраните от умните устройства разнообразни големи данни (Big Data) могат да се използват чрез интелигентни алгоритми за предлагането на иновативни услуги. Това предоставя в рамките на Индустрия 4.0 голям потенциал за развиване на B2B (Business-to-Business) услуги именно на малките, средните и стартиращите предприятия.

C:\Users\Guest\Desktop\Virtual_Reality_Offline_Programming-2.jpg

Значимост на виртуалната реалност

VR технологията може да помогне да се увеличи потенциалът на почти всеки проект. За превантивна поддръжка потребителите имат възможност да инспектират машините и да извършват коригиране в минута в движение, като идентифицират проблеми, които ръчните проверки могат да пропуснат. Бизнесът, който се стреми да изгради нови съоръжения или да преработи съществуващите оформления, може да премества машини, да добавя стени и да премахва прозорци – всичко това в реално време. Виртуалната реалност може да намери приложение и тук, като концепцията за виртуално пространство, където потребителят може да взаимодейства с обекти, които може да види в три измерения, е мечта, която едва наскоро се превърна в реалност. Компаниите за игри са разработили тази технология за развлекателни цели, но виртуалната и добавената реалност (AR) също намират своето място в производствения свят. Виртуалните системи намират особено силна опора в сферата на индустриалното образование. Обучението на служителите вече не изисква взаимодействие в реалния свят, като същевременно минимизира риска от нараняване на персонала или повреда на машини, като същевременно намалява загубените ресурси и противоречиви образователни сесии. Освен това членовете на борда и клиентите могат на практика да посещават фабрични етажи и да взаимодействат директно с разработването на продукти, което позволява сътрудничество по целия свят.В заключение внедряването на новите технологии е невъзможно без виртуална реалност, което представлява сърцевината на всички процеси от Четвъртата индустриална революция.

Източници на информация

https://www.salesforce.com/blog/2018/12/what-is-the-fourth-industrial-revolution-4IR.html

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-fourth-industrial-revolution-needs-new-forms-of-leadership/

https://www.researchgate.net/figure/Pillars-of-the-fourth-industrial-revolution_fig2_335848695

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *